İbrahim Sadri Podcast Listesi

 • Ankebût suresi
 • Ahzâb suresi
 • Ahkâf suresi
 • A'râf suresi
 • Âl-i imrân suresi
 • Abese suresi
 • Adiyat suresi
 • A'lâ suresi
 • Alak suresi
 • Asr suresi
 • Bakara suresi
 • Beled suresi
 • Beyyine suresi
 • Bürûc suresi
 • Câsiye suresi
 • Cin suresi
 • Cuma suresi
 • Duhâ suresi
 • Duhân suresi
 • Enbiyâ suresi
 • Enfâl suresi
 • En'âm suresi
 • Fâtiha suresi
 • Fussilet suresi
 • Furkân suresi
 • Fetih suresi
 • Fâtır suresi
 • Fecr suresi
 • Felak suresi
 • Fil suresi
 • Gâşiye suresi
 • Hûd suresi
 • Hucurât suresi
 • Hicr suresi
 • Haşr suresi
 • Hâkka suresi
 • Hadîd suresi
 • Hac suresi
 • Hümeze suresi
 • İhlas suresi
 • İsrâ suresi
 • İnsân suresi
 • İbrâhîm suresi
 • İnfitâr suresi
 • İnşikak suresi
 • İnşirâh suresi
 • Kıyâmet suresi
 • Kehf suresi
 • Kasas suresi
 • Kamer suresi
 • Kalem suresi
 • Kâf suresi
 • Kadir suresi
 • Kâfirûn suresi